Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Lưu trữ (Dự án/ Thư mục/ Danh sách công việc/ Công việc)

Lưu trữ (Dự án/ Thư mục/ Danh sách công việc/ Công việc)

 • Người dùng có thể lưu trữ công việc thông qua việc lưu trữ cả dự án, lữu trữ thư mục, lưu trữ danh sách công việc hoặc lưu trữ chỉ công việc nào đó.
 • Chỉ có thể lưu trữ công việc chinh, không thể lưu trữ công việc phụ.
 • Lưu trữ cả dự án
  • Nhấn vào "..." ở dự án cần lưu trữ, sau đó chọn "Lưu trữ dự án".

 

 • Lưu trữ thư mục
  • Nhấn nút "..." ở thư mục cần lưu trữ, sau đó chọn "Lưu trữ thư mục"

 

 • Lưu trữ danh sách công việc
  • Nhấn vào "..." ở danh sách công việc cần lưu trữ, sau đó chọn"Lưu trữ danh sách công việc".

 

 • Lưu trữ công việc
  • Lưu trữ ở giao diện danh sách công việc.
   • Nhấn vào "..." ở  công việc đã tạo muốn lưu trữ, sau đó chọn "Lưu trữ".

  • Lưu trữ ở giao diện chi tiết công việc
   • Nhấn vào công việc muốn lưu trữ, từ chi tiết công việc nhấn nút "...", sau đó chọn "Lưu trữ công việc"

 

--> Kết quả sau khi lưu trữ sẽ được lưu tại mục được gọi là "Lưu trữ".