Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chia sẻ quyền chỉnh sửa khảo sát

Quyền của chủ sở hữu đối với khảo sát

Đối với khảo sát nháp:

 • Xem bộ câu hỏi
 • Thay đổi cài đặt khảo sát
 • Chỉnh sửa bộ câu hỏi
 • Thêm/Xóa người chỉnh sửa khảo sát
 • Thêm/Xóa người trả lời khảo sát

Đối với khảo sát đã gửi: 

 • Xem bộ câu hỏi
 • Xem kết quả khảo sát
 • Thay đổi cài đặt khảo sát
 • Chỉnh sửa bộ câu hỏi
 • Thêm/Xóa người chỉnh sửa
 • Thêm/Xóa người trả lời khảo sát
 • Xóa khảo sát với 1 bản nháp
 • Tạm dừng hoặc xóa khảo sát đối với khảo sát đã gửi
 • Chuyển quyền chủ sở hữu cho thành viên khác

Chia sẻ quyền chỉnh sửa khảo sát

Chủ sở hữu của khảo sát (người tạo) có thể thêm người có quyển chỉnh sửa khảo sát bằng cách click Thêm người chỉnh sửa khi tạo hoặc sửa khảo sát.

Nếu trong màn hình tạo hoặc sửa khảo sát, click Thêm 

 • Nếu khảo sát được lưu ở bản nháp: người chỉnh sửa có quyền với khảo sát nháp
 • Nếu khảo sát đã được gửi đi: người chỉnh sửa có quyền với khảo sát đã được gửi đi

Người được chỉnh sửa khảo sát có những quyền sau:

Đối với khảo sát nháp:

 • Xem bộ câu hỏi
 • Thay đổi cài đặt khảo sát
 • Chỉnh sửa bộ câu hỏi
 • Thêm/Xóa người chỉnh sửa khảo sát
 • Thêm/Xóa người trả lời khảo sát
 • Gửi khảo sát nháp với tư cách là owner

Đối với khảo sát đã gửi:

 • Xem bộ câu hỏi
 • Xem kết quả khảo sát
 • Thay đổi cài đặt khảo sát
 • Chỉnh sửa bộ câu hỏi
 • Thêm/Xóa người chỉnh sửa
 • Thêm/Xóa người trả lời khảo sát

Khi được người khác chia sẻ quyền chỉnh sửa khảo sát, hệ thống sẽ bắn thông báo cho người được chia sẻ với nội dung là: [Tên chủ sở hữu khảo sát] đã thêm bạn là người chỉnh sửa khảo sát: "Tên khảo sát"

 

Xóa quyền chỉnh sửa khảo sát

Chủ sở hữu khảo sát có quyền xóa quyền chỉnh sửa của một thành viên bất kỳ trong danh sách người chỉnh sửa. 

Chuyển quyền sở hữu khảo sát

Người tạo khảo sát có quyền chuyển quyền sở hữu cho một trong những người có quyền chỉnh sửa khảo sát.

Sau khi chuyển quyền sở hữu, người dùng có thể tự xóa mình ra khỏi khảo sát. 

Khi chuyển người khác làm chủ sở hữu, hệ thống sẽ bắn thông báo cho người nhận với nội dung là: [Tên chủ sở hữu cũ] đã chuyển cho bạn quyền sở hữu khảo sát "Tên khảo sát