Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Trả lời khảo sát

Trả lời khảo sát

Tại màn hình khảo sát chọn tab khảo sát cần trả lời, sau đó click vào một khảo sát mà người dùng cần trả lời.

Trả lời khảo sát một lần

Giải thích: 

- (1) Thời hạn trả lời: Nếu quá thời hạn này user sẽ ko trả lời được khảo sát, khảo sát sẽ bị mất tại danh sách cần trả  lời
- (2) Câu hỏi không bắt buộc trả lời 
- (3) Câu hỏi chứa * bắt buộc trả lời 
- (4) Gửi khảo sát: Khi người dùng trả lời hết câu hỏi bắt buộc trả lời sẽ bấm được nút Gửi câu trả lời

Chú ý :

Khi người dùng trả lời khảo sát đã được chỉnh sửa bộ câu hỏi: 

  • Người dùng chưa trả lời trước chỉnh sửa, khi vào trả lời khảo sát sau chỉnh sửa (Khảo sát lúc này sẽ hiện ở danh sách cần trả lời): khảo sát hiển thị bộ câu hỏi mới.
  • Người dùng đã trả lời trước khi khảo sát được chỉnh sửa, khi vào trả lời sau chỉnh sửa ( Khảo sát lúc này sẽ hiển thị ở danh sách đã trả lời với bộ câu hỏi cũ, hiển thị câu trả lời cũ. Đồng thời hiển thị ở danh sách cần trả lời để người trả lời lại ): khảo sát sẽ hiển thị bộ câu hỏi mới để người dùng có thể trả lời lại

Trả lời khảo sát định kỳ

Giải thích: 

- (1) Lịch sử khảo sát: Bắt buộc chọn kỳ trước khi trả lời.
- (2) Câu hỏi không bắt buộc trả lời 
- (3) Câu hỏi chứa * bắt buộc trả lời 
- (4) Gửi khảo sát: Khi người dùng trả lời hết câu hỏi bắt buộc trả lời sẽ bấm được nút Gửi câu trả lời


Chú ý :

Khi người dùng trả lời khảo sát đã được chỉnh sửa bộ câu hỏi: 

  • Người dùng chưa trả lời trước chỉnh sửa khi vào trả lời khảo sát sau chỉnh sửa (Khảo sát lúc này sẽ hiện ở danh sách cần trả lời): Vào trả lời khảo sát với bộ câu hỏi mới.
  • Người dùng đã trả lời khảo sát trước chỉnh sửa, khi vào trả lời sau chỉnh sửa (Khảo sát lúc này sẽ hiển thị ở danh sách đã trả lời với bộ câu hỏi cũ, hiển thị câu trả lời cũ và hiển thị ở danh sách Cần trả lời để user trả lời lại): Vào trả lời lại với bộ câu hỏi mới