Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Tạo và Sửa khảo sát

Tạo khảo sát

Để tạo khảo sát, bạn cần nhấn chuột vào Tạo khảo sát

  Đây là màn hình tạo khảo sát

Giải thích: 

Thêm tiêu đề khảo sát: không giới hạn ký tự
Thêm mô tả: Không giới hạn ký tự

1.1 Thêm câu hỏi bằng cách tự nhập

Khảo sát của GapoWork cung cấp nhiều dạng câu hỏi

 • Câu hỏi một lựa chọn


    - Nhập tên câu hỏi: Nếu ko nhập sẽ mặc định hiển thị “Câu hỏi không có tiêu đề”

    - Nhập Tùy chọn: Nếu ko nhập sẽ mặc định hiển thị “Tùy chọn 1, 2,...”

    - Chọn lựa chọn “Khác” => người trả lời có thể nhập text

    - Không giới hạn số lượng tùy chọn 

 • Câu hỏi  nhiều lựa chọn

 

  - Nhập tên câu hỏi: Nếu không nhập sẽ mặc định hiển thị “Câu hỏi không có tiêu đề”

 - Không giới hạn ký tự

 - Nhập Tùy chọn: Nếu không nhập sẽ mặc định hiển thị “Tùy chọn 1, 2,...”

 - Chọn lựa chọn “Khác” => người trả lời có thể nhập text

 - Không giới hạn số lượng tùy chọn

 • Câu hỏi dạng văn bản

 - Nhập tên câu hỏi: Nếu không nhập sẽ mặc định hiển thị “Câu hỏi không có tiêu đề”

- Không giới hạn ký tự nhập

 • Câu hỏi dạng thang điểm


  - Nhập tên câu hỏi: Nếu không nhập sẽ mặc định hiển thị “Câu hỏi không có tiêu đề”

- Không giới hạn ký tự 

- Min thang điểm {0,1}

- Max thang điểm {2,3,4,5,6,7,8,9,10}

- Nhãn (không bắt buộc) (Không giới hạn ký tự)

 • Câu hỏi trả lời bằng tệp tin

 - Nhập tên câu hỏi: Nếu ko nhập sẽ mặc định hiển thị “Câu hỏi ko có tiêu đề”

- Không giới hạn ký tự

Với mỗi loại câu hỏi, sẽ có 3 lựa chọn:

- Bắt buộc: nếu là On thì câu hỏi thuộc dạng bắt buộc. Nếu là Off, câu hỏi không phải là bắt buộc

- Sao Chép: cho phép sao chép câu hỏi thành dạng 

- Xóa: cho phép xóa câu hỏi

1.2 Thêm câu hỏi từ bộ khảo sát mẫu

 

Chọn khảo sát mẫu muốn sử dụng, sau đó chọn Sử dụng mẫu

Chú ý: người dùng có thể thay đổi nội dung hoặc thêm câu hỏi từ một khảo sát mẫu.

1.3 Tạo khảo sát một lần     

Khảo sát một lần là khảo sát mà người trả lời chỉ trả lời một lần duy nhất.

   

  Giải thích: 

(1) Thêm thời hạn/ không thời hạn: Nếu thêm thời hạn thì thời gian bắt buộc > 5 phút
(2) On/ Off chia sẻ liên kết: 
   - Nếu Chia sẻ liên kết là On, những người có link của khảo sát có thể trả lời được mà không cần được thêm là người trả lời khảo sát

 

     + Trong tổ chức: Những người cùng tổ chức trả lời được khảo sát qua link 
     + Công khai: bất kỳ người dùng Gapowork nào cũng có thể trả lời được khảo sát qua link

(3) On/off phản hồi ẩn danh: Không hiển thị thông tin của người trả lời khảo sát 
(4) Người trả lời: Thêm người trả lời khảo sát. Nếu không bật chế độ trả lời qua link thì bắt buộc phải thêm người trả lời cho khảo sát.

Có thể thêm người trả lời từ danh sách thành viên trong tổ chức, Nhóm chat, Phòng ban, Chức vụ

1.4 Tạo khảo sát định kỳ

Khảo sát định kỳ là khảo sát lặp lại. Người tạo khảo sát chỉ cần tạo một lần và đến kỳ trả lời, thông báo sẽ được gửi đến những người trong danh sách khảo sát để họ hoàn thành trả lời khảo sát đó. 

Giải thích: 

(1) Tần suất gửi câu hỏi:  là thời gian mà khảo sát cần lặp lại. Có thể là Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng.

(2) Thời hạn trả lời: Thời hạn kết thúc của 1 kỳ
(3) On/off phản hồi ẩn danh: Không hiển thị thông tin của người trả lời khảo sát 
(4) Người trả lời: Thêm người trả lời khảo sát (bắt buộc)

Sửa Khảo Sát

Click vào action chỉnh sửa khảo sát tại khảo sát đã gửi để hiển thị màn chỉnh sửa

Nếu trong màn hình chi tiết khảo sát, click chọn icon chỉnh sửa

Sửa khảo sát một lần

 • Không cho phép chỉnh sửa từ khảo một lần thành khảo sát định kỳ
 • Chỉnh sửa thời hạn khảo sát (Không cho phép chọn thời hạn quá khứ).  Thời gian lớn hơn 5 phút so với hiện tại
 • On/Off chia sẻ liên kết
 • Không thể thay đổi on/off của phản hồi ẩn danh
 • Thêm người: Thêm người trả lời khảo sát (bắt buộc đối với khảo sát tắt chia sẻ liên kết)
 • Cho phép chỉnh sửa tiêu đề khảo sát
 • Cho phép chỉnh sửa miêu tả khảo sát
 • Cho phép chỉnh sửa bộ câu hỏi: thêm, sửa, xóa

Chú ý: Khảo sát sau khi được chỉnh sửa (Chỉnh sửa bộ câu hỏi) sẽ có thông báo cho người dùng trả lời lại khảo sát.

Sửa khảo sát định kỳ

 • Không cho phép chỉnh sửa từ khảo sát định kỳ sang khảo sát một lần
 • Chỉnh sửa tuần suất gửi câu hỏi: Có thể đổi qua lại giữa các loại tần suất Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng
 • Cho phép chỉnh sửa thời hạn trả lời
 • Không thể thay đổi On/Off của phản hồi ẩn danh
 • Thêm người: Thêm người trả lời khảo sát (bắt buộc)
 • Cho phép chỉnh sửa tiêu đề khảo sát
 • Cho phép chỉnh sửa miêu tả khảo sát
 • Cho phép chỉnh sửa bộ câu hỏi: thêm, sửa, xóa


Chú ý: Khảo sát định kỳ sau khi được chỉnh sửa (Chỉnh sửa bộ câu hỏi) sẽ áp dụng từ kỳ hiện tại trở đi, kỳ cũ vẫn hiển thị bộ câu hỏi trước khi chỉnh sửa.