Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chỉnh sửa thông tin thành viên

User là Admin của tổ chức vào màn quản lý thành viên để chỉnh sửa thông tin thành viên. Chọn user và ấn " Chỉnh sửa thông tin".

Thông tin cơ bản:

1. Key đăng nhập (Email/SDT/ MDD ): không thể chỉnh sửa. Khi không là key đăng nhập thì có thể chỉnh sửa bình thường.

2. Tên hiển thị:

  • Tổ chức đăng nhập bằng mã định danh: admin có thể chỉnh sửa tên hiển thị của những user có key đăng nhập bằng Mã Định Danh, user có key đăng nhập bằng Email/SDT không thể chỉnh sửa được.
  • Tổ chức có domain đã verify: admin có thể chỉnh sửa tên hiển thị của user có domain trùng với domain đã verify. Các trường hợp còn lại không thể chỉnh sửa được.
  • Tổ chức không verify domain: tất cả các trường hợp đều không chỉnh sửa được

3. Mã nhân viên: Admin có thể chỉnh sửa được.

4. Vị trí công việc(phòng ban/chức vụ): Admin có thể chỉnh sửa và không giới hạn vị trí công việc của một user. 

 

Thông tin bổ sung:

Admin thêm trường thông tin bổ sung ở màn " Cài đặt thông tin thành viên". Đây là trường không bắt buộc nên admin có thể chỉnh sửa.

Sau khi chỉnh sửa xong thông tin của user, admin ấn " Lưu lại" thông tin sẽ được lưu và hiển thị ở trong màn quản lý thành viên.