Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Liên kết phòng ban với nhóm chat và nhóm

Vào một phòng ban bất kỳ, ấn " Nhóm liên kết". Thành viên là admin của toàn tổ chức sẽ có quyền tạo tất cả nhóm liên kết ở tất cả phòng ban, thành viên là trưởng bộ phận của phòng ban đó sẽ có quyền tạo nhóm liên kết. Với trường hợp muốn tạo nhóm liên kết, điều kiện bắt buộc là phòng ban phải có thành viên đã hoạt dộng để phân quyền làm chủnhóm.

Tạo nhóm chat

Ta chọn chủ nhóm chat khi ấn liên kết từ phòng ban. Nhóm chat được tạo ra gồm tất cả thành viên ở trong phòng ban đó. Sau khi tạo nhóm chat, tất cả thành viên đều có thể chat được. Chủ nhóm chat có tất cả quyền như owner của nhóm chat.

Tạo nhóm

Tương tự như nhóm chat, ta chọn chủ nhóm khi ấn liên kết từ phòng ban. Nhóm được tạo ra gồm tất cả thành viên trong phòng ban đó. Sau khi tạo nhóm, tất cả thành viên đều có thể đăng bài trong nhóm. Chủ nhóm có tất cả quyền như 1 owner của nhóm.

Lưu ý: Với trường hợp nhóm chat và nhóm liên kết từ phòng ban đều có icon để hiển thị đó là nhóm liên kết.