Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chỉnh sửa, xóa bài viết cá nhân hoặc nhóm

1. Chỉnh sửa bài viết

Người tạo có quyền chỉnh sửa tất cả bài viết do chính mình tạo.

B1: Ở mỗi bài viết, nhấn vào [...] để chọn [Chỉnh sửa bài viết]

B2: Ở cửa sổ Chỉnh sửa bài viết thực hiện các tùy chỉnh theo mong muốn

B3: Ở cửa sổ Chỉnh sửa bải viết, nhấn [Cập nhật] để cấp nhập bài viết sau khi đã chỉnh sửa

3. Xóa bài viết

B1: Ở mỗi bài viết, nhấn vào [...] để chọn [Xóa bài viết]

B2: Trên cửa sổ xác nhận xóa bài viết, nhấn nút [Có] để thực hiện xóa bài viết; nhấn nút [Không] để hủy bỏ việc xóa bài viết.

Lưu ý:

  • Quản trị viên/ Chủ nhóm/ Kiểm duyệt viên có thể xóa bài viết của thành viên. 
  • Quản trị viên hệ thống của tổ chức có thể xóa bài của tất cả thành viên trong tổ chức (trừ bài Ghi nhận)