Tính năng
Tại sao nên chọn GapoWork
Tin tức
GapoWork cho người Việt

Câu hỏi thường gặp

Giải đáp các thắc mắc của bạn về GapoWork

Chỉnh sửa tên, ảnh đại diện, mô tả của nhóm chat

Tất cả thành viên trong nhóm chat đều có thể chỉnh sửa tên, mô tả của nhóm chat.

Mục 0: Nhấn vào biểu tượng Cài đặt ở từng nhóm chat để mở ra khung cài đặt của nhóm chat.
Mục 1: Nhấn để đổi tên nhóm chat, tối đa 100 ký tự.
Mục 2: Nhấn để đổi mô tả của nhóm chat, tối đa 120 ký tự.
Mục 3: Nhấn vào biểu tượng camera để đổi ảnh đại diện của nhóm chat.